AR-GE

Güdümlü projenin tamamlanıp, merkezin faaliyete geçmesinden sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” kapsamında uygulanan ARGE ve Tasarım Desteklerinden faydalanılarak mermerin katma değerinin artırılmasına yönelik yeni projeler yürütülecektir. Bu sayede projemizin sürdürülebilirliği ve yeni projelere entegrasyonu sağlanmış olacaktır. ARGE ve Tasarım Destek Programı kapsamında aşağıdaki konular desteklenmektedir;

-Teknolojik bilgi üretilmesini,
-Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını,
-Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini,
-Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini,
-AR-GE’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını,
-Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamak ve teşvik etmek